12 Mayıs 2009 Salı

Ufuk Uras'ın Özürlülerin İstihdamı İle İlgili Verdiği Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA,

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Selma Aliye KAVAF tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 12.05.2009

Ufuk URAS İstanbul Milletvekili

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince özürlü yurttaşlarımız aşağıdaki hükümler çerçevesinde istihdam edilmektedir.

Madde 50 “ Özürlüler için sınavlar, özürlü kontenjanı açık olan kurum ve kuruluşlarca ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için açılan sınavla eş zamanlı, böyle bir sınava ihtiyaç duyulmamışsa, özürlü kontenjanı açığı bulunduğu sürece ayrı zamanlı olmak üzere özür grupları ve ulaşılabilirlikleri göz önüne alınarak yapılır.

Özürlüler için sınavlar, özürlü grupları dikkate alınarak sınav sorusu hazırlamak ve değerlendirmek üzere özel sınav kurulu teşkil edilerek ayrı yapılır.”

Özürlülerin devlet memurluğuna alınmaları:

Madde 53 - Mevzuata uygun olmak kaydıyla; özürlülerin mesleklerine uygun münhal kadrolara atanması, mesleklerini icra veya infaza yardımcı araç ve gerecin kurumlarınca temin edilmesi esastır. Özürlülerin Devlet memurluğuna alınma şartları ile hangi işlerde çalıştırılacakları, mesleklerini icra ve infazda hangi yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarınca temin edileceği, zihinsel özürlülerin hangi görevlere atanmasında asgari eğitim şartından istisna edileceği hususları Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Özürlüler İdaresi Başkanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında özürlü çalıştırmak zorundadır. %3'ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (taşra teşkilatı dahil) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.

Kurum ve kuruluşlar, çalıştırdıkları ve işten ayrılan özürlü personel sayısını üç ayda bir Devlet Personel Başkanlığına bildirmekle yükümlüdür. Bu Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlarda, ikinci fıkrada tespit edilen oranda özürlü personel çalıştırma yükümlülüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetiminden Devlet Personel Başkanlığı sorumludur.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince kurum ve kuruluşların % 3 oranında özürlü çalıştırma yükümlülüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetiminden Devlet Personel Başkanlığı sorumludur. Bu çerçevede;

1-Kamu kurum ve kuruluşlar yukarıdaki mevzuat gereği 3 ayda bir açık olan özürlü kadrolarını Devlet Personel Başkanlığına bildirmiş midir?

Bildirmiş ise;

- Kamu kurum ve kuruluşlar ayrı ayrı kaç özürlü memur istihdam etmektedirler?
- Kamu kurum ve kuruluşlarının ayrı ayrı kaç kontenjan açığı bulunmaktadır?
- Bildirimde bulunmayan veya bulunup ta açık kontenjanı olan kurum ve kuruluşlar için hangi bir müeyyide uygulanmış mı dır? Uygulanmadıysa uygulanması düşünülmekte midir?
- Devlet Personel Başkanlığı açık kontenjanları kapatabilmek için ne tür bir çalışma yapmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder